Home
NL ENG

Voor het laatst gewijzigd op 25-09-2020

Algemene Voorwaarden Askasong

Artikel 1 Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
2. Askasong: Askasong is een dienst met als doel artiesten op een digitaal platform te helpen om meer interactiviteit met hun publiek te bereiken. Gevestigd in Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 27364338.
3. Dienst: Alle door Askasong geleverde producten en/of diensten aan de Artiest.
4. Artiest: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of vertegenwoordiger van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Askasong opdracht of akkoord heeft gegeven voor de Dienst.
5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Askasong en de Artiest.
6. Website: De website van Askasong: Askasong.com
7. Account: Het profiel door de Artiest aangemaakt op de Website.

Article 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van Askasong.
2. Alle natuurlijke personen en rechtspersonen ingeschakeld door Askasong, die op enige manier betrokken zijn bij de werkzaamheden van Askasong, kunnen een beroep doen op de Algemene Voorwaarden.
3. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden, zoals die te vinden is op de Website. Askasong kan de Algemene Voorwaarden wijzigen. De Artiest dient de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn pas geldig indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Bij onduidelijkheid of conflict over een bepaling of afspraak tussen Askasong en de Artiest moet deze worden uitgelegd in de geest van deze Algemene Voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer betreffende situatie niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
6. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Artiest wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Article 3 Dienst
1. De Dienst van Askasong stelt de Artiest om zijn/haar eigen livestream of live optreden te starten en donaties te ontvangen die ten goede komen aan een goed doel. Alleen transactiekosten worden afgetrokken.
2. De Dienst van Askasong stelt de Artiest in staat om een openbare pagina te publiceren waarop bezoekers een nummer kunnen vragen om te spelen.
3. In de toekomst kan de optie om de Artiest een fooi te geven worden opgenomen. Dit wordt dan expliciet aangegeven. Alleen transactiekosten worden afgetrokken.

Article 4 Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Artiest van de Dienst.
2. Askasong heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.
3. Askasong kan de Overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen, wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of wanneer de Artiest in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden.
4. Indien Artiest in strijd handelt met de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden heeft Askasong recht op een schadevergoeding of schadeloosstelling. Artiest heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling.
5. Door zijn Account te verwijderen, beëindigt de Artiest de Overeenkomst.

Article 5 Prijs
1. De dienst kan gratis gebruikt worden.
2. Askasong biedt ook betaalde versies met extra functies.
3. Gebruikers kunnen tijdens livestreams doneren via iDeal, PayPal of creditcard.

Article 6 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
1. Aan de kwaliteit van de Dienst wordt veel aandacht besteed. Askasong kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor gevolgen door gebruik van de Artiest van de Dienst.
2. Artiest is volledig verantwoordelijk voor elke vorm van gebruik van de Dienst.
3. Artiest mag alleen content delen waarvoor hij de benodigde rechten heeft. Het is de Artiest niet toegestaan inhoud te streamen of te uploaden die auteursrechtelijk beschermde muziek bevat, tenzij de Artiest de benodigde rechten of toestemming heeft om dergelijke muziek op Askasong te delen. Artiest is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen als hij content deelt waarvoor hij niet over de benodigde rechten beschikt.
4. Askasong is nimmer aansprakelijk voor schade die de Artiest heeft toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het uitvoeren van uit de Dienst blijkende handelingen, rechten of plichten.
5. Alle aanspraken van de Artiest wegens tekortschieten van Askasong vervallen indien deze niet schriftelijk en duidelijk gemotiveerd bekend zijn gemaakt bij Askasong binnen twee maanden na levering van de Dienst.
6. De Artiest is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toepassing en gebruik van de Dienst van Askasong.

Article 7 Gegevens
1. De gegevens van de Artiest worden door Askasong vertrouwelijk behandeld.
2. De gegevens van de Artiest kunnen door Askasong, conform van toepassing zijnde wet- en regelgeving, voor doeleinden van direct-marketing en commerciële doeleinden worden gebruikt.
3. Askasong en Artiest verplichten zich wederzijds tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie verkregen in het kader van de werkzaamheden van elkaar of uit andere bron. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Met betrekking tot persoonsgegevens van de Artiest wordt verder verwezen naar de privacyverklaring en cookieverklaring van Askasong, te vinden op de Website.

Article 8 Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom berust uitsluitend bij Askasong.

Article 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op elke Overeenkomst tussen Askasong en de Artiest is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Askasong is gelegen.

Article 10 Contact Askasong
1. Klachten over de Dienst kunnen worden gemeld aan::
Askasong - email: info@askasong.com

2. Klachten worden door Askasong binnen 30 dagen afgehandeld. Indien behandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen helaas niet mogelijk is, wordt de Artiest op de hoogte gesteld van de vertraging.